рус каз

Компания туралы

Басты : Компания туралы

Компания туралы

Адамдарды? т?рмысыны? сапасын ?з технологиялы? ж?не дизайнерлік шешімдерімізге инновацияларды ?дайы енгізу жолымен жа?сарту,   міне,  20 жыл?а жуы? уа?ыт бойы компьютерлік шеткі ??рал-жабды?тарды? ?здік ?ндірушілеріні? бірінен саналатын DeluxTechnologyCo., Ltd  компаниясыны?  ?станатын негізгі ?а?идасы осы.

Компьютер индустриясында?ы е? с?ранымды ба?ыттарды? бірін басты м?рат етіп та?да?ан DeluxTechnologyCo., Ltd компаниясы 1992 жылы  ??рылды. Б?гін, компанияда 5000-нан астам адам ж?мыс істейді, оларды? ішінде 150 адам жо?ары білікті инженерлер мен технологтар.

?ызмет еткен уа?ытта DeluxTechnologyCo., Ltd  компаниясы ?зін сенімді де сапалы ?нім ?ндіруші ретінде танытты. Б?кіл д?ниеж?зіндегі аса ірі жабды?таушыларды? бірі бола отырып, ?ытайды?  ?здік экспорттаушы-компанияларыны? ж?здігіне кіреді. «Delux» сауда маркасымен ?ндірілетін ?нім ?лемні? ж?зден астам елдерінде танымал.

DeluxTechnologyCo., Ltd компаниясында ISO 9001 бойынша сертификаттал?ан ішкі сапаны ба?ылау ж?йесі мен жобаларды бас?ару ж?йесі енгізіліп, ж?мыс істейді.  Б?л тиісті сапа де?гейі мен ж?мыстарды орындау мерзімдерін ?ата? ба?ылауды ?амтамасыз етуге м?мкіндік береді.

Б?гінде DeluxTechnologyCo., Ltd  — б?л нары?ты? ?скеле? талаптарына ш??ыл жауап ?айтаратын ж?не ?ндірілетін ?нім аясын саба?тас ке?етіп келе жат?ан майталман к?сіпкерлерді? ?йымшыл тобы.

Меншікті ?зірлемелерді зерттеуге инвестициялар ??ю мен сапаны ?ата? ба?ылау компания?а ??рыл?ан к?ннен бастап на?ыз б?секе?абілетті ?нім шы?ару?а м?мкіндік берді.

Шы?арылатын ?німі тізімі ?дайы толы?тырылады  - б?л компьютер пернета?талары, тінтуірлер, акустикалы? ж?йелері,  веб-камералар,  корпустар, ?уаттандыру к?здері, MP3 ж?не MP4 плеерлері, ноутбуктер.

 

Компания марапаттары:

сертификаты DELUX
РӨнімді тіркеу Қайырымдылық шарасы Компания туралы Қайда сатып алуға болады? Қызмет көрсету орталықтары Байланыстар

© 2013-2018 Барлық құқықтар қорғалған: support@delux-asia.kz